قوطی فلزی کنسرو که برای مردمان مملکتی برکت آورد

ورق های فولادی (ETP یا TFS) در قوطی فلزی کنسرو یا آلومینیومی که قبلاً به صورت آلی پوشش داده شده اند، به صورت نوارهایی برش داده می شوند که به داخل یک پرس تغذیه می شوند.

یک دیسک برش داده می شود و سپس در یک (یک بار کشیدن) یا چند عملیات (کشش مجدد) فلز کشیده می شود و تا ارتفاع فلنج و مشخصات پایین مورد نظر کار می شود.

این قوطی پایه به سمت پرس تریم می رود که در آن فلز فلنج اضافی قطع می شود.

اگر قرار است بدنه قوطی مهره‌کاری شود، قوطی به یک ایستگاه جداگانه (بیدر) که در آن مهره شکل می‌گیرد، پیش می‌رود.

این کانتینر تمام شده سپس فشار هوا تست شده و برای ذخیره سازی و/یا ارسال به کارخانه کنسرو بسته بندی می شود.

3.4 قوطی به تولید پایان می دهد
3.4.1 انتهای دور
ورق های روکش دار یا بدون روکش به صورت نواری بریده می شوند و به یک پرس یک یا دو قالب تغذیه می شوند.

در یک عملیات دیسک بریده می شود و مشخصات انتهایی (کانتور) در فلز قرار می گیرد.

سپس دیسک داخل یک چرخ پیچ‌دار می‌افتد که لبه بریده‌شده را خم می‌کند تا حلقه شکل بگیرد.

این انتهای پایه گرد به سمت خط مرکب پیش می رود که در آن، در زیر یک نازل ثابت، انتهای آن می چرخد. در حین چرخش، نازل ترکیب را در ناحیه پیچش پخش می کند.

3.4.2 پایان های غیر گرد
این انتهای به صورت نوارهایی شبیه به انتهای گرد بریده می شوند، آنها معمولاً ثابت نگه داشته می شوند در حالی که رول های پیچش دار از محیط انتهایی پیروی می کنند تا حلقه را تشکیل دهند.

در ایستگاه آستر مرکب، انتهای دوباره ثابت نگه داشته می شود در حالی که نازل محیط پانل درز را طی می کند و ترکیب را پخش می کند.