استفاده از چاقو زنجان قصابی به جای دار زدن گناهکاران

بسته به جرم، ممکن است دفاع‌های خاصی در دسترس یک شخص قرار گیرد که در درجه اول می‌تواند نشان دهد که دلیل موجه، بهانه معقول یا اختیار قانونی برای همراه داشتن چاقو زنجان قصابی داشته است.

سایر دفاع های خاص برای برخی از جرایم شامل اما نه محدود به موارد زیر است: برای استفاده در محل کار، به دلایل مذهبی، برای اهداف آموزشی یا به عنوان بخشی از لباس ملی. این دفاعیات برای متهم است که بر اساس موازنه احتمالات اثبات کند، به این معنی که صرف توضیح بدون تناقض لزوماً کافی نیست.

دفاع قانونی اضافی وجود دارد که در آن چاقوهای تلنگر یا جاذبه برای اهداف موزه یا مجموعه گالری در اختیار دارند. با این حال، دفاع‌های اضافی بیشتری برای حمله در اختیار داشتن یک سلاح تهاجمی، شامل اما نه محدود به عملکردهایی که از طرف تاج و تخت یا نیروهای بازدیدکننده انجام می‌شود، در اختیار داشتن سلاح‌های با اهمیت تاریخی، در رابطه با مالکیت، در دسترس است. سلاح های تهاجمی تحت s141 CJA 1988، یا تولیدات تئاتر، فیلم یا تلویزیون.

بخش 47 قانون سال 2019 همچنین دفاعیه هایی را برای شخصی که به موجب بخش 141 (1) یا (1A) قانون عدالت کیفری 1988 متهم به ارتکاب جرم شده است، در رابطه با هرگونه رفتار شخص مربوط به شمشیر خمیده معرفی کرده است، یعنی:

رفتار شخص فقط به این منظور بود که شمشیر را برای ارائه توسط یک سیک به شخص دیگری در یک مراسم مذهبی یا مراسم تشریفاتی دیگر در دسترس قرار دهد.

در مواردی که ادعا، دادن شمشیر خمیده به شخص دیگری است، برای نشان دادن اینکه رفتار آن شخص شامل ارائه شمشیر توسط یک سیک به شخص دیگری در یک مراسم مذهبی یا مراسم تشریفاتی دیگر است.

برای شخصی که طبق بخش 141 (1A) قانون عدالت کیفری 1988 متهم به یک جرم در اختیار داشتن شمشیر خمیده به طور خصوصی برای نشان دادن اینکه الف) آن شخص در زمان ارتکاب و تصرف جرم، سیک بوده است.

شمشیر صرفاً برای تقدیم آن به شخص دیگری در مراسم مذهبی یا مراسم تشریفاتی دیگر، یا ب) شمشیر توسط سیک در مراسم مذهبی یا مراسم تشریفاتی دیگر به آن شخص تقدیم شده باشد. دفاع های قانونی خاص در مورد جرایم چاقو در زندان ها و فروش چاقو اعمال می شود.