ساخت جلیقه ضد گلوله با جلبک

قیمت جلبک اسپیرولینا در برنامه طبیب به ویژه در مریستم های آپیکال و زیر بغل، و توسعه ژینوسیوم و گامتوفیت ماده را تقویت می کند.

ترکیبات سیتوکینین، از جمله ترانس زاتین، سیس-زیاتین، ریبوزید زاتین، دی هیدروزاتین ریبوزید، توپولین، و زاتین-ا-گلوکوزید، توسط بسیاری از گونه های ریزجلبک تولید شدند.

مشابه با اکسین، سیتوکینین جلبکی نیز به طور مثبتی ارتقاء رشد گیاه و کلونیزاسیون ریشه را تنظیم کرد (شکل 3). جهش حذفی ژن بیوسنتز سیتوکینین، که ایزوپنتنیل ترانسفراز را کد می کند، در سیانوباکتری محرک رشد گیاه Nostoc AHM-12 نتوانست رشد گیاه را افزایش دهد و به طور قابل توجهی کلونیزاسیون ریشه را در برنج و گندم کاهش داد.

بنابراین، علاوه بر اکسین، درک اساس مولکولی چگونگی تأثیر سیتوکینین مشتق شده از جلبک بر تعاملات گیاه و جلبک موضوع جالبی برای تحقیقات آینده خواهد بود.

علاوه بر فیتوهورمون های محرک رشد، هورمون های مرتبط با دفاع مانند اسید جاسمونیک (JA)، اسید سالیسیلیک (SA) و اتیلن (ET) توسط گونه های جلبک تولید می شوند.

ایمنی گیاه را می توان به صورت سیستمی توسط PGPR فعال کرد.

علاوه بر این، تیمار جلبک همچنین می تواند باعث فعال شدن سیگنال دهی هورمون دفاعی در گیاه میزبان شود. محلول پاشی مایع رویی C. fusca سیگنال دهی SA و JA را هنگام تلقیح پاتوژن در Arabidopsis فعال می کند (Lee et al., 2020a). به طور مشابه، تیمار با عصاره های مایع یوکاریوتی Tetraselmis sp.، D. salina، N. gaditana، Aphanothece sp.، و A. maxima باعث تجمع پیش ساز JA، اسید لینولنیک، در گوجه فرنگی می شود (Mutale-joan et al., 2020). ). بنابراین، ایمنی گیاهی ایجاد شده توسط جلبک ها به شدت در فعال سازی سیگنال های هورمونی مربوط به دفاع نقش دارد.

  • منابع:
  1. Algae as New Kids in the Beneficial Plant Microbiome